Regionalne Centrum Kultury w Pile Strona Główna Miasto Piła

Co?

.........

.........

.........

.........

.........

.........

Konkurs na opowiadanie kryminalne

Konkurs na opowiadanie kryminalne

Kryminalna Gra Uliczna

Kryminalna Gra Uliczna 

Patronaty

blog "kryminalna piła"

Partnerzy

kontakt


Organizatorzy przedsięwzięcia Kryminalna Piła oraz władze miasta Piły przywiązują duże znaczenie do oferty kulturalnej miasta, podkreślając znaczenie humanistyczne i społeczne przestrzeni miejskiej jako swoistej „małej ojczyzny”. 

Doceniając znaczenie kulturowego kodu żywej tkanki miasta, w ramach Kryminalnej Piły ogłaszają ogólnopolski konkurs na najlepszą polską miejską powieść kryminalną. 

Przez nagrodę pieniężną oraz okolicznościową statuetkę chcą uhonorować tego autora powieści wydanej w roku 2017, który w sposób wyjątkowy połączył artyzm słowa literackiego z udaną intrygą kryminalną oraz inspiracjami i związkami z motywem MIASTA.


REGULAMIN NAGRODY

1. Niniejszy regulamin określa warunki przyznawania nagrody „Kryminalna Piła” dla autora najlepszej polskiej miejskiej powieści kryminalnej, zwanej dalej „Nagrodą”.

2. Organizatorem konkursu, mającego na celu wyłonienie najlepszej polskiej miejskiej powieści kryminalnej, jest Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Nagroda została ufundowana przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego i w roku 2018 wynosi 5 000 zł netto.

4. Fundatorem okolicznościowej statuetki oraz okolicznościowego dyplomu dla zdobywcy Nagrody jest Jacek Bogusławski, radny Rady Miasta Piły, właściciel Studia Promocyjno-Handlowego „CREDO”.

5. Jury Nagrody w roku 2018 tworzą: prof. Wojciech Burszta – przewodniczący Jury, Robert Ostaszewski - członek Jury i Leszek Koźmiński – sekretarz Jury.

6. Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 3 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej Wydawcę lub Autora na adres organizatora.

7. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2017 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski oraz opatrzone numerem ISBN.

8. Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 20 stycznia 2017 roku. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 31 stycznia 2017 r. nie będą rozpatrywane.

9. Książki należy nadsyłać na adres: Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile, Pl. Staszica 1, 64-920 Piła z dopiskiem „Kryminalna Piła 2018”.

10. Książki nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów.

11. Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatorów. Nagrody nie można nie przyznać.

12. Jury, oceniając zgłoszone książki, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze walory artystyczne utworu powieściowego o charakterze kryminalnym oraz oryginalność inspiracji i związków z motywem MIASTA.

13. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

14. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie Nagrody nastąpi w czasie uroczystości Festiwalu Kryminału „Kryminalna Piła” 2018 w dniu 14 kwietnia 2018 roku w Pile w Regionalnym Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile, Pl. Staszica 1. Wyniki zostaną także opublikowane na stronach internetowych: www.rck.pila.pl i www.kryminalnapila.pl. 

15. Autor wyróżniony Nagrodą wyraża zgodę na upublicznienie faktu, że został nagrodzony.


Nagroda Kryminalnej Piły

dla

Najlepszej Polskiej Miejskiej Powieści Kryminalnej

trafiła dotychczas: 

w roku 2017 na ręce Anny Kańtoch

za powieść "Łaska"

   

   

Dodatkową nagrodę 
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Pile
w postaci wyróznienia i okolicznościowej statuetki
otrzymała Joanna Jodełka za oryginalne podejście do kryminału, które sprawia, że kryminał wychodzi poza ramy gatunku.
Za odważne i nowatorskie ujęcie kobiecej seksualności oraz za wyjątkową umiejętność zaskakiwania czytelnika narracją

   


 
w roku 2016 na ręce Maurycego Nowakowskiego

za powieść "Plagiat"

   

   Dodatkową nagrodę 
Komendanta Szkoły Policji w Pile
w postaci wyróznienia i okolicznościowej statuetki
otrzymała Katarzyna Bonda za etyczną wrażliwość historyczną, merytoryczną wiarygodność w kreowaniu literackiego obrazu służby policjanta kryminalnego oraz promowania Szkoły Policji w Pile w świecie sztuki pisarskiej 

Dodatkową nagrodę 
Komendanta Szkoły Policji w Pile
w postaci wyróznienia i okolicznościowej statuetki
otrzymał Jorn Lier Horst za wyjątkowo realistyczny i etyczny obraz kryminalnej służby policyjnej

    


w roku 2015 na ręce Ryszarda Ćwirleja

za powieść "Błyskawiczna wypłata" 
Dodatkową nagrodę
w postaci wyróznienia i okolicznościowej statuetki
otrzymał autor powieści „Martwe popołudnie”
Mariusz Czubaj


w roku 2014 na ręce Marcina Wrońskiego

za powieść "Pogrom w przyszły wtorek"

Wręczenia ufundowanej przez siebie nagrody dokonał Prezydent Miasta Piły, Pan Piotr Głowski, oraz fundator okolicznościowej statuetki, radny Rady Miasta Piły, Pan Jacek Bogusławski.
Laudację nagrodzonej książki przedstawił przewodniczący Jury, prof. Wojciech Burszta.

 

 

 

Dodatkową nagrodę
Komendanta Szkoły Policji w Pile
za
najciekawszy artystycznie i etycznie rozważny literacki obraz postaci
policjanta
otrzymał autor powieści „Farma lalek”
Wojciech Chmielarz

 


Współorganizator: Partnerzy strategiczni: 
Szkoła Policji w Pile Zbrodnia w Bibliotece
Partnerzy medialni:

Tygodnik Nowy


Reporter - magazyn kryminalny        
Festiwal dotowany jest przez:
Studio K2

H.ESSERS


Firma CREDO